google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html หลวงปู่ประสาร สุมโน
ReadyPlanet.com
dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


หลวงปู่ประสาร สุมโน

 หลวงปู่ประสาร สุมโน ผู้มากด้วยเมตตา เย็นกายเย็นใจเป็นปกติ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๒ ที่วัดป่าสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และปีพ.ศ.๒๔๙๔ เข้ารับการอุปสมบทที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านเจ้าพระคุณธรรมเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “สุมโน” โดยหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เมตตาเป็นเจ้าภาพอุปสมบทให้ ในปีพ.ศ.๒๔๙๖ และได้ออกธุดงค์ติดตามหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ไปทางภาคใต้ร่วมกับกองทัพธรรมหลวงปู่เทสก์ เทสฺรฺงสิ

เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
พระครูสุมนสารคุณ ( หลวงปู่ประสาร สุมโน )พร้อมศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก และกัลยาณมิตรทั้งหลาย ต่างมีจิตหวนรำลึกถึงปฏิปทาจริยาสัมมาปฏิบัติของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ซึ่งเป็นศิษย์สายพระกรรมฐานที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันหาทุนจัดสร้าง “เจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก)” เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้เป็นพุทธสาวกที่สำคัญ ด้วยงบประมาณ ๒๐ ล้านบาทในเบื้องต้น 
·         เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ และอัฐิธาตุตลอดจนอัฎฐบริขารของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก”
·         เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน “พระบรมสารีริกธาตุ” ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา ที่จะได้รับในอนาคต
·         เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสที่พระองค์ทรงฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖ รอบ และทรงเจริญพรรษาครบ ๘๐ พรรษา
·         เพื่อเป็นอามิสบูชา ปฏิบัติบูชา และเป็นอนุสรณ์สถาน แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านซึ่งเป็นผู้ทรงธรรม ทรงวินัย และมั่นคงในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอมาจนตลอดชีวิต
·         เพื่อเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมะภาวนา ตามแนวทางหลักพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร ชื่อบัญชี กองทุนสร้างเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล (ผั่น ปาเรสโก) เลขที่ ๓๑๕-๐-๒๘๑๓๕-๐พระอริยสงฆ์ และพระครูบาอาจารย์

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร article
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต article
หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก articleCopyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท