google-site-verification: googleb7f6cb2897a693e4.html BuddhaMetta ทาน ศิล สมาธิภาวนา สร้างสมบุญกุศลบารมี นิพพาน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ธรรมะ/บทความ
dot
bulletอุทิศบุญกุศล แผ่เมตตา
bulletการสร้างบุญบารมี
bulletสมาธิ ภาวนา
dot
ฝากที่อยู่ไว้ เราจะติดต่อ,ส่งข้อมูลกลับ

dot
dot
วัดอรุณราชวราราม
dot
bulletศาลาปฏิบัติธรรม
dot
วัดหนองไคร้
dot
bulletสมทบทุนสร้างพระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล
bulletเสียงบรรยายธรรม หลวงปู่ประสาร สุมโน
bulletถวายพระพรในหลวง


ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธ พระธรรม พระสงค์
ข้อมูลพระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม
ฐานข้อมูล ชีวิต และผลงานท่านพุทธทาสภิกขุ
นานาสาระ


dot

ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์กรกัลยาณมิตร "พุทธเมตตา"

 

พระพุทธศาสนา มีความหมายว่า คำสั่งสอนของพระผู้รู้ มุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชน และผู้ใฝ่ศึกษา นำไปถือปฏิบัติตามพระบรมธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  เพื่อจุดมุ่งหมายแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและความทุกข์ สู่การบรรลุนิพพาน โดยมีบาทฐานที่การยอมรับและความเข้าใจถึงสัจจะธรรมความจริงในพระอริยสัจ ที่พระพุทธองค์ทรงเทศนาเป็นปฐม ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ โดยการประพฤติตนอยู่ในศิลธรรมอันดี สร้างสมบำเพ็ญบุญบารมีด้วยทาน ศิล และเจริญสมาธิภาวนาให้เห็นที่สุดแห่งการเกิดดับ ตามรอยพระอริยสงฆ์เจ้า และครูบาอาจารย์ที่สำเร็จเป็นพระอริยะ และบรรลุตามพระประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาเผยแพร่บรมธรรมแก่มวลมนุษย์

ขอเชิญคนไทยร่วมสมทบทุนสร้างมหาเจดีย์เก้ายอด เสริมสิริพระชนมายุในหลวง .. คลิก

    ขอเชิญร่วมสมทบทุน สร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม ... คลิก
เหรียญใบโพธิ์"พระพุทธเมตตา"icon

ขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชน   ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญในการจัดสร้างรูปหล่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูปเหมือนพระอริยสงฆ์เจ้า พ่อแม่ครูอาจารย์ อันมี หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก

 
More...
พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล วัดหนองไคร้icon

พระครูสุมนสารคุณ(หลวงปู่ประสาร สุมโน) พร้อมศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก และกัลยาณมิตรทั้งหลาย ต่างมีจิตหวนรำลึกถึงปฏิปทาจริยาสัมมาปฏิบัติของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก ซึ่งเป็นศิษย์สายพระกรรมฐานที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทฺตโต จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันหาทุนจัดสร้าง“พระเจดีย์พุทธเมตตามหามงคล" (ผั่น ปาเรสโก)

More...
วัดหนองไคร้icon
วัดหนองไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สังกัดคณะสงค์ธรรมยุต มีพื้นที่๑๐๐ไร่๓งาน๖๒ตารางวา  ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ.๒๔๘๒ โดยหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันก่อสร้างวัด โดยมีนายโทนคำ ลูกคำ บริจาคที่ดินสำหรับสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๑ 
 
More...


ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม

เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดอรุณราชวราราม แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

More...

ศาลาปฏิบัติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโท ณ บ้านคำบงicon

อาจารย์ไขศรี ตันศิริ และผู้มีจิตศรัทธา มีวัตถุประสงค์ที่จะก่อสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรม เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้งบโดยประมาณ๒ล้านบาท เพื่อให้ทางวัดและชาวบ้านคำบงสามารถใช้ปฏิบัติธรรม และประกอบกิจกรรมทางศาสนา

More...

อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ บ้านคำบงicon
อนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ บ้านคำบง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบ้านเกิดเดิมของหลวงปู่มั่น ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดบ้านคำบง เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ ๒ ปี เป็นวัดเก่าแก่
More...

ร่วมสร้างมหาเจดีย์เก้ายอดicon

ได้เริ่มดำเนินการออกแบบมหาเจดีย์เก้ายอด  โดยอ.ไขศรี ตันศิริ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ พระมหาธาาาตุนภเมทนนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จ.เชียงใหม่  เมื่อครั้งในหลวงทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา

 

 

 

 

 

More...

พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโลเถระ ชาติภูมิของท่านเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี ชาตะเมื่อ พ.ศ.2403 มรณะภาพเมื่อ พ.ศ. 2485 ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

More...

"ภูริทัตโต"แปลว่า "ผู้ให้ปัญญา  ผู้แจกจ่ายความฉลาด

More...

พระเดชพระคุณหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก พระอริยเจ้าผู้มีวิถีชีวิตและปฏิปทาที่ไม่หยุดนิ่งในความเพียรที่จะเสาะแสวงหาที่สงัดวิเวกเปล่าเปลี่ยว เป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่สำคัญรูปหนึ่ง เริ่มแรกท่านศึกษาธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตฺยาคโม ท่านพระอาจารย์มหาปิ่น ปญฺญาพโล และพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

       

More...

หลวงปู่ประสาร สุมโน ผู้มากด้วยเมตตา เย็นกายเย็นใจเป็นปกติ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพ.ศ.๒๔๙๒ ที่วัดป่าสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร และปีพ.ศ.๒๔๙๔ เข้ารับการอุปสมบทที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านเจ้าพระคุณธรรมเจดีย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “สุมโน” 

More...


Copyright © 2008-2012 All Rights Reserved. VORAVITCH SINGHANART voravitch@hotmail.com Phone 085-1122-422
ขออานุภาพแห่งองค์พระรัตนตรัย อำนวยให้สาธุชนทุกท่านผู้เข้าชมเวปไซต์ มีสติ มีความคิดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ดีงาม มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมอันสูงสุด ยิ่งยิ่งขึ้นไป วรวิชญ์ สิงหนาท